کانال اسپیرال گالوانیزه

​ساخت واتصال
​​​​​​​کانالهای اسپیرال

​پروژه شرکت ارس جلفا